You are viewing a past festival  see current festival

Studio Locomotive

LAK MEAUNG SPACE OF KALASIN

โมเดลจำลองอาคาร หลักเมืองภาพยนตร์ LAK MEUANG SPACE OF KALASIN เป็นผลงานที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงแนวทางการปรับปรุงอาคารโรงมหรสพเดิม ‘หลักเมืองภาพยนตร์’ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ของทีมออกแบบ Studio Locomotive ร่วมกับเจ้าของอาคารคนปัจจุบัน โดยโมเดลจำลองนี้นำเสนอการใช้พื้นที่อาคารที่มีอยู่และปรับปรุงบางส่วนใหม่ให้สามารถเปิดใช้เป็นร้านอาหาร พื้นที่นำเสนอความเป็นมาของอาคารเดิม พื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่ co-working space ที่จะเปิดให้เยาวชนและผู้คนทั่วไปเข้าใช้บริการและเยี่ยมชมอาคารได้ (ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างปรับปรุงจริงยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของทางเจ้าของโครงการ) โมเดลจำลองจัดทำในอัตราส่วน 1:100 ขนาดฐานโมเดล กว้าง 58.5*76 ซ.ม. (ขนาดก่อนกางออก)