ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

"The Japan Foundation"

การเสวนา หัวข้อ โชยุ น้ำปลา ปลาแดก: สรรพรสสัมผัสผ่านวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและไทย

โชยุ น้ำปลา ปลาแดก: สรรพรสสัมผัสผ่านวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและไทย Shoyu, Nampla and Pladaek: Tastes of Japanese and Southeast Asian Gastronomic Culture งานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วัฒนธรรมอาหารระหว่างญี่ปุ่นและไทยและสร้างโอกาสเปิดมุมมองที่เกี่ยวข้องในมิติต่างๆ ระหว่างกัน . ผู้จัด: The Japan Foundation, Bangkok . วิทยากร MS. Kaori Okada 18th Generation owner of Kamebishi Company Limited, a traditional Soy Sauce maker in Kagawa. อาจารย์ต้น อนุสรณ์ ติปยานนท์ นักเขียนรางวัลแม่น้ำโขงปี 2562 ผู้ผันตัวมาเป็นFood Activist เพื่อเล่าเรื่องราวของอาหารทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอาหาร รวมถึงปลาแดกอีสาน คุณยุ้ย - สริยา กัมปนาทแสนยากร wine educator ผู้หันมาให้ความสนใจในการชิมน้ำปลา
ติดต่อ