ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

เกี่ยวกับ

“เทิงมวน เทิงได้ฮู้” มัดรวมทั้งความสนุกสนาน ความรู้ และศักยภาพอีสานมาถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์ในงานเดียว ร่วมสนุกและแลกเปลี่ยนไอเดียในการตีความนิยาม “อีสาน” ใหม่ เพื่อวิเคราะห์และเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งให้สร้างสรรค์และเป็นไปได้

 

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ เป็นพื้นที่สำหรับการจัดแสดงผลงานโดยความร่วมมือ ระหว่าง CEA ขอนแก่น ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เครือข่ายนักสร้างสรรค์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต้บรรยากาศที่คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน อันเต็ม ไปด้วยความสนุกสนาน รื่นเริง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี โดยเทศกาลฯ นำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการและผลงาน ที่เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 กลุ่มที่โดดเด่นของภาคอีสาน ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมบันเทิง 2. อุตสาหกรรมอาหาร 3. อุตสาหกรรมจักสานและงานฝีมือผ่านกระบวนการยกระดับมูลค่าอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาส แสดงศักยภาพ ของภาคอีสานในเชิงพื้นที่ เชิงธุรกิจ เชิงสังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมธุรกิจและบริการสร้างสรรค์ ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้วยการเชื่อมโยงเรื่องราวของย่าน ผู้คน ธุรกิจดั้งเดิม และผลิตภัณฑ์โดดเด่นของท้องถิ่น พร้อมทั้งเกื้อกูลให้ธุรกิจท้องถิ่นในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์จากการพัฒนาเมือง อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ทั้งหมดนี้ไม่เพียงสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจเท่านั้น แต่ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคม รวมทั้งเพิ่มขีดความ สามารถในการพัฒนาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน