ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Think Link Things - วิเคราะห์ เชื่อมโยง ทุกสรรพสิ่ง

เผยแพร่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

Think Link Things – วิเคราะห์ เชื่อมโยง ทุกสรรพสิ่ง


จาก “Isan Crossing – การร่วมมือระหว่างเครือข่ายเพื่อท้าทายขีดจำกัด” สู่ “Think Link Things – การคิดนอกกรอบและเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อความเป็นไปได้ใหม่”


Isan Creative Festival (เทศกาลอีสานสร้างสรรค์) เป็นพื้นที่สำหรับการจัดแสดงผลงานโดยความร่วมมือระหว่าง CEA ขอนแก่น ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เครือข่ายนักสร้างสรรค์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต้บรรยากาศที่คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน อันเต็มไปด้วยความสนุกสนานรื่นเริงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณี โดยเทศกาลฯ นำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการและผลงานเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 กลุ่ม อันโดดเด่นของภาคอีสาน ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมบันเทิง 2.อุตสาหกรรมอาหาร 3. อุตสาหกรรมจักสานและงานฝีมือ ด้วยการยกระดับมูลค่าอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ


แนวคิดหลักในการจัดเทศกาลปีนี้ เกิดจากคำถามที่ว่า “หากนำปัจจัยที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกัน อย่างงานฝีมือ NFT และโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาผสานเชื่อมโยงกันโดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิม ๆ จะเป็นอย่างไร” CEA ขอนแก่น จึงอาสาตัวกลางในการกระตุ้นทุกฝ่ายให้วิเคราะห์และเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่ง “Think Link Things”เพื่อหาคำตอบร่วมกัน โดยเชื่อว่าความเป็นไปได้ใหม่ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นไดเสมอ และหวังว่าผลลัพธ์ที่ได้จะสามารถต่อยอดสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมอีสานร่วมกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย


“ติง ลิ่ง ติง” จากคำสร้อยในเพลงอีสานสู่แนวคิดในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565


“ติง ลิ่ง ติง” คำสร้อยที่มักปรากฏในเพลงกล่อมเด็กพื้นบ้านอีสาน อย่างเพลง “นกจะก้อ” และ “นอนสาหล่า” บ่งบอกถึงความสนุกสนานและอารมณ์ขันที่เปล่งเป็นเสียงร้องสอดคล้องกลมกลืนกับเสียงดนตรีพื้นถิ่น ด้วยเสียงแหลมเล็กคล้ายเสียงพิณในเพลงพื้นบ้าน “ติง ลิ่ง ติง” ยังพิเศษที่ลักษณะการออกเสียงพ้องกับวลีภาษาอังกฤษ “Think Link Things” ซึ่งสะท้อนหลักการทำงานด้วยการวิเคราะห์และเชื่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนา “ติง ลิ่ง ติง – Think Link Things” จึงเป็นชื่อแนวคิดหลักของงานอีสานสร้างสรรค์ 2565 และเป็นสัญลักษณ์ของการต่อยอดสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมสู่ความเป็นไปได้ใหม่


ร่วมกันคิดร่วมกัน link เพื่อดึงศักยภาพของภาคอีสาน ทั้งในเชิงพื้นที่ ธุรกิจ และสังคมวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมธุรกิจ บริการสร้างสรรค์ ตลอดจนการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ร่วมกันเชื่อมโยงเรื่องราวของย่าน ผู้คน ธุรกิจดั้งเดิม และผลิตภัณฑ์อันโดดเด่นของท้องถิ่น พร้อมทั้งเกื้อกูลทุกฝ่ายในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมือง เพราะผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เพียงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ยังจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและในชุมชนอย่างยั่งยืน


ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow us

https://isancreativefestival.com/

FB: isancreativefestival

IG: isancreativefestival

Line: @isancf


#ISANCF2022

#isancreativefestival

#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

แชร์