ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565

เผยแพร่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

“เทิงมวน เทิงได้ฮู้”

มัดรวมทั้งความสนุกสนาน ความรู้ และศักยภาพอีสานมาถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์ในงานเดียว ร่วมสนุกและแลกเปลี่ยนไอเดียในการตีความนิยาม “อีสาน” ใหม่ เพื่อวิเคราะห์และเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งให้สร้างสรรค์และเป็นไปได้


เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ เป็นพื้นที่สำหรับการจัดแสดงผลงานโดยความร่วมมือ ระหว่าง CEA ขอนแก่น ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เครือข่ายนักสร้างสรรค์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต้บรรยากาศที่คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน อันเต็ม ไปด้วยความสนุกสนาน รื่นเริง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี โดยเทศกาลฯ นำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการและผลงาน ที่เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 กลุ่มที่โดดเด่นของภาคอีสาน ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมบันเทิง 2. อุตสาหกรรมอาหาร 3. อุตสาหกรรมจักสานและงานฝีมือผ่านกระบวนการยกระดับมูลค่าอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาส แสดงศักยภาพ ของภาคอีสานในเชิงพื้นที่ เชิงธุรกิจ เชิงสังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมธุรกิจและบริการสร้างสรรค์ ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้วยการเชื่อมโยงเรื่องราวของย่าน ผู้คน ธุรกิจดั้งเดิม และผลิตภัณฑ์โดดเด่นของท้องถิ่น พร้อมทั้งเกื้อกูลให้ธุรกิจท้องถิ่นในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์จากการพัฒนาเมือง อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ทั้งหมดนี้ไม่เพียงสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจเท่านั้น แต่ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคม รวมทั้งเพิ่มขีดความ สามารถในการพัฒนาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน 


แนวคิดหลัก

“ติง ลิ่ง ติง” จากคำสร้อยในเพลงอีสาน สู่ธีมเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 


“Think Link Things” หากนำปัจจัยที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกัน อย่างงานฝีมือ NFT และโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาผสานเชื่อมโยงกันโดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิม ๆ ความเป็นไปได้ใหม่ที่คาดไม่ถึงย่อมเกิดขึ้นได้ 


“ติง ลิ่ง ติง” คำสร้อยที่มักปรากฏในเพลงกล่อมเด็กพื้นบ้านอีสาน อย่างเพลง “นกจะก้อ” และ “นอนสาหล่า” บ่งบอกถึงความสนุกสนานและอารมณ์ขันที่เปล่งเป็นเสียงร้องสอดคล้องกลมกลืนกับเสียงดนตรีพื้นถิ่น ด้วยเสียงแหลมเล็กคล้ายเสียงพิณในเพลงพื้นบ้าน “ติง ลิ่ง ติง” ยังพิเศษที่ลักษณะการออกเสียงพ้องกับวลีภาษาอังกฤษ “Think Link Things” ซึ่งสะท้อนหลักการทำงานด้วยการวิเคราะห์และเชื่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนา “ติง ลิ่ง ติง – Think Link Things” จึงเป็นชื่อแนวคิดหลักของงานอีสานสร้างสรรค์ 2565 และเป็นสัญลักษณ์ของการต่อยอดสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมสู่ความเป็นไปได้ใหม่


CEA ขอนแก่น ขอตัวกลางในการกระตุ้นทุกฝ่ายให้วิเคราะห์และเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่ง “Think Link Things” ในการผสานสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมอีสานเข้ากับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย


เชื่อมโยงแนวคิด


Isan Entertainment

อุตสาหกรรมบันเทิงอีสาน

“ความสนุกสนานเบิกบานใจ” สะท้อนผ่านดนตรีหมอลำที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความบันเทิงจากเสียงเพลงและการแสดงจึงเป็นตัวนำความสนุกสนานภายในเทศกาลฯ


Isan Regional

เชื่อมโยงเครือข่ายนักสร้างสรรค์อีสาน

“เพราะอีสานไม่ใช่จังหวัดใดเพียงจังหวัดเดียว” เราส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับภูมิภาค เทศกาลฯ จึงเป็นเสมือนศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายนักสร้างสรรค์และผลงานทรงคุณค่าทั่วภาคอีสาน


Isan BCG Model

ส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG แบบอีสาน

“สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” การประยุกต์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งการผลิต การบริโภค และการหมุนเวียนกลับมาใช้


ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow us

https://isancreativefestival.com/

FB: isancreativefestival

IG: isancreativefestival

Line: @isancf


#ISANCF2022

#isancreativefestival

#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

แชร์