ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

เรา Think และ Link เรื่องอะไรบ้างในงาน Isan Creative Festival 2022  


อุตสาหกรรมความบันเทิงอีสาน (Isan Entertainment) 

คำนิยามหนึ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตและตัวตนของคนอีสานได้ดี คือ “ความสนุกสนาน เบิกบานใจ” โดยสะท้อนผ่านดนตรี หมอลำที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ISANCF2022 จึงใช้ความบันเทิงจากเสียงเพลงและการแสดงเป็นตัวนำความสนุกสนานภายในเทศกาลฯ ทั้งยังมีการวิเคราะห์เพื่อค้นหาโอกาสในการดึงศักยภาพด้านวัฒนธรรมความบันเทิงออกมาสู่สายตาชาวโลก ผ่านมุมมองผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ


การเชื่อมโยงและรวบรวมภาคีเครือข่ายนักสร้างสรรค์ทั่วภาคอีสาน (Isan Regional) 

“อีสานไม่ใช่จังหวัดใดเพียงจังหวัดเดียว” CEA ขอนแก่น ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ISANCF2022 จึงเป็นเสมือนศูนย์กลางในการเชื่อมโยงรวบรวมเครือข่ายนักสร้างสรรค์และผลงานทรงคุณค่าทั่วภาคอีสาน ทั้งยังสำรวจสินทรัพย์ใหม่ ๆ ภายในพื้นที่และนำเสนอเป็นเรื่องราวน่าสนใจสู่สายตาสาธารณชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สร้างสรรค์ของการพัฒนาและยกระดับภาพลักษณ์ของภาคอีสาน ให้กลายเป็นภูมิภาคแห่งความคิดสร้างสรรค์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนอีสานในท้ายที่สุด


โมเดลการสร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) 

การจัดแสดงนิทรรศการและผลงานภายในเทศกาลฯ ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลายข้อ เช่น การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น


ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow us

https://isancreativefestival.com/

FB: isancreativefestival

IG: isancreativefestival

Line: @isancf


#ISANCF2022

#isancreativefestival

#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

แชร์